Visie en krachtlijnen

Netwerk GGZ Kempen werkt aan een betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen in het arrondissement Turnhout. Hiermee bedoelen we alle personen van 18 tot 65 jaar met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, inclusief specifieke doelgroepen zoals personen met verslavingsproblematiek en personen die geïnterneerd zijn. Het netwerk maakt en onderhoudt continue verbindingen met de eerstelijnsdiensten en andere sectoren. We vertrekken vanuit een gemeenschappelijk waardenkader en visie, werken intensief samen en sturen de zorg bij, uitgaande van de noden van de cliënt, recente wetenschappelijke inzichten en de beschikbare middelen. Het netwerk neemt een signaalfunctie op naar de overheid in verband met lacunes en knelpunten in het zorgaanbod. Op die manier werken we samen met de cliënt en zijn omgeving aan herstel.

Psy 107

De evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg zoals beschreven in de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken’ is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle deelnemende partners in het arrondissement Turnhout.
Netwerk GGZ Kempen bouwt de functies, zoals omschreven in de gids –aanvullend en complementair met het bestaande aanbod- met alle betrokken zorg- en welzijnspartners uit. 

Vermaatschappelijking van zorg

Netwerk GGZ Kempen wil gemeenschapsgerichte zorg bieden. Dit betekent zorg in de nabijheid van de thuissituatie, vertrekkende vanuit de noden en de leefomgeving van de cliënt:

 • Zorg is beschikbaar, toegankelijk, continu en in verhouding tot de zorgbehoefte.
 • De cliënt én zijn omgeving zijn betrokken in de zorg, met aandacht voor zorg voor de mantelzorger.
 • Cliënten nemen maximaal de regie van hun leven in eigen handen.
 • Zorg is gericht op herstel en op maatschappelijke participatie.

Binnen Netwerk GGZ Kempen krijgt de cliënt de minst ingrijpende vorm van zorg aangeboden volgens de principes van getrapte zorg. De cliënt wordt zo lang mogelijk ambulant ondersteund, begeleid en/of behandeld. Hierbij wordt de draagkracht van de mantelzorger mee in beschouwing genomen. Er wordt enkel gehospitaliseerd als ambulante zorgvormen geen soelaas bieden.

Waar gaan we voor?

 1. De werking van Netwerk GGZ Kempen is transparant en gekend bij de verschillende stakeholders.
 2. De zorg is beschikbaar, toegankelijk, continu en in verhouding tot de zorgbehoefte.
 3. Partners in de GGZ, eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnszorg werken samen in de realisatie van individuele zorgtrajecten op maat van de cliënt en zijn omgeving.
 4. Cliënten en hun familieleden zijn betrokken in de zorg en de werking van het netwerk.
 5. Medewerkers bieden vanuit een herstelgerichte visie kwaliteitsvolle zorg in co-creatie met cliënten en hun context.
 6. Partners in de eerste lijn worden ondersteund in hun hulpverlening aan personen met psychische problemen.
 7. De 5 vooropgestelde functies worden gerealiseerd:
  • Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling
  • Ambulante intensieve behandelteams in het bijzonder voor acute als chronische psychische problemen
  • Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie
  • Intensieve residentiële behandelunits in het bijzonder voor acute als chronische psychische problemen als opname nodig is
  • Specifieke woonvormen waarin zorg kan geboden worden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is
 8. Het netwerk organiseert een systematische opvolging en bijsturing van processen en resultaten in functie van het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen.


Over ons