Advies en coaching voor hulpverleners

Snelle telefonische coaching

Snelle telefonische coaching is mogelijk via het AMT

Onder coaching verstaan we het advies geven op maat aan de hulpverlener die een persoon met een psychische kwetsbaarheid begeleidt. Indien telefonische coaching niet volstaat, kan het zijn dat de vraag uitmondt in een aanmelding, advies tot doorverwijzing of crisisconsultatie bij een psycholoog en/of psychiater.

 Het aanmeldingsteam (AMT) is te bereiken op het nummer 014-57 91 00 en dit tussen 9u en 17u.

Advies en coaching via zorgoverleg

Zorgoverleg is een efficiënte methodiek waarbij de cliënt, de mantelzorgers en de hulpverleners rond de tafel zitten om de zorg op elkaar af te stemmen. Een GGZ-medewerker neemt als coach deel aan dit overleg ter ondersteuning van de eerstelijnshulpverleners in hun zorg voor de cliënt (18-65 jaar wonende in het arrondissement Turnhout) die nog niet ingestroomd is binnen de GGZ, maar waar wel een (vermoeden van een) psychiatrische problematiek aanwezig is. De GGZ-coach heeft een adviserende en coachende rol. Daarnaast kan er onmiddellijk aandacht zijn voor verdere oriëntering naar gespecialiseerde zorg.

Een overlegorganisator kan, via het AMT, een GGZ-coach uitnodigen voor deelname aan een zorgoverleg.

Het AMT is te bereiken op het nummer 014-57 91 00 en dit tussen 9u en 17u.

Coaching op maat

GGZ-coaches bieden individuele of teamondersteuning bij vragen omtrent complexe casussen. Via casusbespreking, deelname aan teamoverleg of multidisciplinair overleg kunnen ze vanuit een gezamenlijke analyse informatie, handvaten en concrete tips aanreiken.

Er is specifieke coaching mogelijk m.b.t. volgende onderwerpen:

 • Suïcidepreventie
 • Drugpreventie
 • Verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek
 • Coaching voor thuiszorgdiensten i.v.m. het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Advies voor vrijetijdsinitiatieven m.b.t. dagactivering of omgangsvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Toeleiding naar of behoud van arbeid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Toeleiding naar of behoud van arbeid/dagbesteding voor mensen met een verslavingsproblematiek
 • Coaching rond het thema ‘wonen’ in het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Zorg voor mensen met een interneringsstatuut

Twijfel over het meest geschikte aanbod? Contacteer het AMT voor verdere informatie. Zij zullen samen met u bekijken welke GGZ-coach uw vraag best kan beantwoorden. 

In company

In 2017 werkte CGG Kempen een aanbod uit rond de inzet van een psychologische functie in de OCMW’s.  De ‘outreach’ werking van CGG Kempen staat voor een complementaire samenwerking met de maatschappelijk werkers van het OCMW als het aankomt op de ondersteuning van psychologische problemen bij cliënten van het OCMW. De inzet van deze psychologische functie wil een bereikbaar (vindplaatsgericht) aanbod voor een kwetsbare doelgroep realiseren.

18 Kempense OCMW’s tekenden 2017 in op dit aanbod en bieden één of meer van de drie modules uit het aanbod aan:

 • Module 1: Maatschappelijk werkers kunnen een cliënt verwijzen naar een psycholoog op locatie van hun eigen OCMW voor indicatiestelling – oriëntering – advies – coaching. Dit kan gebeuren in een model van 1 tot 3 gesprekken (enkel in combinatie met module 3).
 • Module 2: Kortdurende begeleiding/ behandeling van OCMW cliënten en motivationele gespreksvoering (maximum 10 gesprekken).
 • Module 3: Casusondersteuning aan maatschappelijk werkers van het OCMW.

Ook  andere partners kunnen op dit aanbod intekenen. Interesse? Contacteer CGG Kempen.

CGG Kempen
Contactpersoon – Wim Wouters
T 014 410967
E info@cggkempen.be



Over ons