Specifieke woonondersteuning

Project jong-volwassenen

Via dit project probeert men jongeren met een psychische kwetsbaarheid toe te leiden naar de meest haalbare vorm van zelfstandigheid. Via een intersectoraal team wordt er bekeken welke krachten er reeds zijn en welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. Het traject is gekoppeld aan een traject bij Beschut Wonen Kempen (4 plaatsen, individuele studio’s) of via het psychiatrisch verzorgingstehuis Salto (4 plaatsen).

Doelgroep: Jongeren met een ernstig psychiatrische aandoening tussen 18 en 25 jaar die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten.

Aanmelding: Via het woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen (Mieke Vos).

Voor meer info:

jongeren@beschutwonenkempen.be

T  Katrien Mulders – Klinisch psycholoog en contactpersoon voor het project: 0499 27 06 90

    Diane Geerts – Directeur Beschut Wonen Kempen: 014 59 42 53

Team Buiten-ge-WOON

Het Team Buiten-ge-WOON is een outreachend team dat zich richt op zorgwekkende zorgmijders (18-65j) met ernstige en complexe psychische problemen en waarbij het behoud van de sociale woning onder druk komt te staan.

Aanmeldingsprocedure

De moeilijkheden omtrent het behoud van de woning worden gedetecteerd door de sociale diensten van de sociale verhuurkantoren (SVK) en sociale verhuurmaatschappijen (SHM). Die twee instanties melden de problematische huurders aan bij de Preventieve Woonbegeleiding van het CAW. Wanneer de preventieve woonbegeleiders (CAW) psychische problemen ervaren, kunnen ze beroep doen op het Team Buiten-ge-WOON ter ondersteuning.

Voor een eerste fase van dit project is er gekozen om met een proefregio aan de slag te gaan. Die proefregio is: Herentals, Olen, Herenthout, Hulshout, Westerlo, Geel, Herselt, Laakdal en Meerhout. In een latere fase wordt deze regio verder uitgebreid.

Aanbod

Het Buiten-ge-WOON-team gaat op een outreachende en assertieve manier te werk. Zij doen dit zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Het is geen crisisopvang, de medewerkers zijn 5/7 bereikbaar.

Doelstellingen tijdens een begeleiding zijn:

  • Contactopbouw en contactbehoud
  • Uitgebreide screening
  • Specifiek psychiatrisch assessment
  • Begeleiding van de cliënt vanuit de probleemstelling wonen
  • Ondersteuning diverse levensdomeinen met uitbouw en consolidatie steunend netwerk
  • Indicatiestelling en oriëntering naar gespecialiseerde ggz
  • Coaching en vorming voor medewerkers GGZ en wonen i. f. v. expertisedeling

Coaching en vorming

Op vraag van medewerkers SHM en SVK kan er coaching en vorming geboden worden m.b.t. o.a. hoe omgaan met verontrustend gedrag, gespreksvoering, aanklampende methodieken, psychiatrische problematiek enzoverder.  

Contactgegevens

E team.buitengewoon@ggzkempen.be

T 014 57 91 26

Postadres: Pas 196 – 2440 Geel

Kantoor: Pas 196 - 2440 GeelOver ons