Dringend psychiatrisch consult

Het betreft psychiatrische crisissituaties waarbij op korte termijn (maximum tweetal weken) ondersteuning vanuit de GGZ /tweede lijn noodzakelijk is. Via een éénmalig psychiatrisch consult wordt de huisarts geadviseerd mbt een plan van aanpak. Het gaat over:

 • Gekende dossiers waarmee de huisarts therapeutisch vastloopt en waarbij medicamenteus advies en aanpassing van het beleid noodzakelijk is.
 • Diagnostische vraag om beleid hierop af te stemmen. Er wordt geen uitgebreide diagnostische testing aangeboden.
 • Draagkracht van context wordt overschreden. Extra ondersteuning vanuit de GGZ nodig om escalatie van de problematiek te vermijden.
 • Draaideurpatiënten die gegeven advies niet opvolgen en telkens opnieuw eerste lijn consulteren en verschillende trajecten binnen GGZ doorlopen.
 • Inadequaat, niet levensbedreigend gedrag dat op relatief korte termijn kan escaleren indien geen advies vanuit GGZ wordt geboden.

Volgende voorwaarden dienen voldaan voor een dringend psychiatrisch consult:

 • Aanvragen voor deze consultaties lopen uitsluitend via het AMT. Zij krijgen het mandaat tot screening van de hulpvraag , triage en overleg met psychiater.
 • Cliënten die een vaste behandelende psychiater hebben dienen igv crisis bij hun eigen psychiater op gesprek te gaan. Immers deze is vertrouwd met het functioneren, voorgeschiedenis, medicatiebeleid, psychosociale context en mogelijkheden van de cliënt.
 • Er worden geen verzekeringsattesten of arbeidsongeschiktheidsattesten uitgeschreven.
 • Er worden geen voorschriften afgeleverd voor methadon, rilatine en andere verdovende middelen.
 • Geen consult indien de cliënt op dat moment geïntoxiceerd is.
 • De verwijzer is de vaste huisarts van de patiënt. De terugkoppeling gebeurt enkel naar deze huisarts (telefonisch of via briefwisseling). De huisarts engageert zich voor verdere follow-up.
 • De psychiater werkt samen met de medewerkers van het AMT en waar geïndiceerd biedt het AMT gesprekken in kader van het crisisaanbod.
 • Op indicatie zal het AMT extra labo onderzoek vragen via de huisarts. Vb urineonderzoek drugscreening, medicatietitratie,… dit om het psychiatrisch consult zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen. Een positieve drugscreening is onder geen beding een exclusiecriterium voor het consult. Het is een onderdeel van een diagnostisch proces.

Het psychiatrisch consult is eenmalig . Het houdt geen blijvend engagement in. Indien de psychiater inschat dat een chronische follow-up door een psychiater aangewezen is, wordt dit teruggekoppeld aan de huisarts. Die kan dit samen met de patiënt verder opnemen.

Voor wie?

Op vraag van huisarts na screening door AMT.

Bijkomende opmerkingen:

 • Spoeddiensten AZ, huisartsen kunnen rechtstreeks telefonisch contact opnemen met psychiatrische wachtdienst (OPZ014/57 91 11-PAAZ 0473/89 84 24) voor dringend telefonisch psychiatrisch advies.
 • Gedwongen opnames verlopen niet via het AMT.


Over ons