AMT

Het aanmeldingsteam (AMT) is een gecentraliseerd kenniscentrum m.b.t de zorg voor volwassenen (18 tot 65 jaar) met een psychische kwetsbaarheid in het arrondissement Turnhout. Samen met de verwijzer zoekt de AMT-medewerker naar de meest geschikte manier om de hulpvraag te beantwoorden. Dit kan zich vertalen in een advies, screening, indicatiestelling, verdere oriëntering en kortdurende ambulante begeleiding in specifieke crisissituaties.
Het AMT faciliteert de realisatie van het ‘stepped care’ model en versterkt de samenwerking in het netwerk door de nodige schakels in een zorgtraject met elkaar te verbinden.

Aanmeldingswijzer

Coaching en advies

Het AMT biedt telefonische coaching op casusniveau aan professionele hulpverleners die ondersteuning nodig hebben bij het begeleiden van mensen met een psychiatrische problematiek.
Professionele hulpverleners (ggz en niet-ggz) kunnen beroep doen op het AMT als gecentraliseerd kenniscentrum van de sociale kaart in het arrondissement Turnhout.

Screening en indicatiestelling

Aan de hand van gestandaardiseerde bevraging van cliënten en zorgverleners, gebeurt een oriëntatie naar de meest aangewezen zorgvorm:

  • Het AMT leidt rechtstreeks toe naar de ambulante gespecialiseerde hulpverlening in het netwerk.
  • Bij twijfel over indicatiestelling voor (semi)-residentiële gespecialiseerde hulpverlening, kan het AMT een advies formuleren en de verwijzer informeren over de mogelijkheden tot behandeling.

Verwachtingen t.a.v. de professionele verwijzer.

  • Dat hij/zij recent contact heeft gehad met cliënt die aangemeld wordt.
  • Dat cliënt op de hoogte is van de aanmelding en toestemt.
  • Relevante informatie over huidige situatie en context, hulpvraag, eventueel voorgeschiedenis en belangrijke medische gegevens worden doorgegeven.
  • Engagement tot verdere begeleiding van de cliënt indien nog geen traject binnen GGZ mogelijk is.
  • Na afronding GGZ-traject zorgcontinuïteit verder zetten op eerste lijn.
  • Beschikbaar voor vragen van GGZ partners (contactgegevens).
  • Bij crisisaanmeldingen telefonisch beschikbaar blijven.

Ondersteuning bij crisis

Het aanmeldingsteam oriënteert naar de meest aangewezen zorgvorm op basis van een korte screening.

Bij suïcidaliteit kan het AMT na screening en op indicatie een maximum van 5 crisisgesprekken aanbieden (op het kantoor in Geel en Turnhout of telefonisch). Daarnaast kan ook het aanbod dringend psychiatrisch consult, mobiele crisisbehandeling of residentiele zorg ingezet worden.

Contactgegevens

Aanmeldingsteam Netwerk GGZ Kempen
Contactpersoon – An Boschmans
T 014 57 91 00
E aanmeldingsteam@ggzkempen.be